Zpracování osobních údajů uchazečů o spolupráci se SAB servis s.r.o.

Tento dokument Vám poskytuje informace ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám sami poskytnuli nebo které jsme získali při naší činnosti pro účely náborových procesů předcházejících Vaši příp. spolupráci s námi:

1. Kontaktní údaje správce:

SAB servis s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167427 (dále též „správce“ nebo „naše společnost“ nebo „my“).

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je spol. BS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Jánský vršek 323/13, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČO: 07731965, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 306195 (dále jen „DPO“), kontaktní údaje na DPO: Miroslav Švenda, e-mail: svenda@sabservis.cz, tel.: +420 257 223 191.

3. Účely, právní základy a rozsah zpracování osobních údajů:

a. zpracování Vašich osobních údajů za účelem a v průběhu výběrového, resp. náborového řízení na danou pozici u naší společnosti, tj. zejména pro vyhodnocení Vaší kvalifikace a vhodnosti pro obsazení dané pozice a komunikace s Vámi v průběhu výběrového, resp. náborového řízení, a to na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

V rámci výběrového, resp. náborového řízení získáváme a zpracováváme:

  • osobní údaje a informace, které obdržíme přímo od Vás v rámci poskytnutého životopisu a jeho příp. příloh a doplnění, a to zejména Vaše identifikační (jméno, příjmení, titul apod.) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo aj.), údaje o Vašem vzdělání a/nebo kvalifikaci, zkušenostech a dovednostech a předchozích zaměstnáních a praxi, příp. o Vašich představách a požadavcích v souvislosti s pozicí u naší společnosti, o jejíž obsazení se ucházíte (pracovní podmínky, délka pracovní doby, mzdové podmínky apod.); a dále
     
  • osobní údaje a informace o Vaší osobě, které získáme od třetích osob v souvislosti s Vašimi přechozími zaměstnáními či praxí, tzn. vyjádření Vaších bývalých zaměstnavatelů a/nebo kolegů, informace obsažené v pracovních doporučeních či posudcích atd. V rámci této kategorie osobních údajů a informací mohou být zdrojem informací o Vaší osobě také specializované online platformy a sociální média (např. LinkedIn, Facebook apod.), za předpokladu, že Vaše osobní profily či účty na těchto platformách jsou Vámi zpřístupněny veřejnosti. Takto získané osobní údaje a informace zpracováváme pouze, pokud související s Vašim příp. výkonem práce či spoluprací s naší společností na dané obsazované pozici.

b. v případě, že budete v rámci výběrového, resp. náborového řízení vybrán/-a pro práci na dané obsazované povinnosti a bude s Vámi uzavřena pracovní smlouva či jiná dohoda ve smyslu Zákoníku práce budeme jako Váš zaměstnavatel dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem (s)plnění našich povinností stanovených právními předpisy (zejm. vedení mzdové evidence, odvody záloh na daň. z příjmů a hrazení pojistného na sociální a veřejné zdravotní pojištění apod.).

c. v případě. že taktéž uspějete v rámci výběrového, resp. náborového řízení, ale danou, obsazovanou pozici či funkci budete pro naši společnost vykonávat v jiném než pracovněprávním vztahu (např. jako tzv. OSVČ), budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem plnění smlouvy, kterou s naší společností uzavřete nebo s námi budete chtít uzavřít.

d. v neposlední řadě budeme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely oprávněného zájmu naší společnosti, např. pro účely vedení dokumentace o proběhnuvším výběrovém, resp. náborovém řízení, zejm. v případech, kdy vyhodnotíme, že hrozí riziko sporu s účastníkem výběrového, resp. náborového řízení pro nepřijetí či důvody tohoto nepřijetí na danou obsazovanou pozici.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném k naplnění účelu, pro který jsme tyto shromáždili, ať už převzetím od Vaší osoby či od třetích osob či získali z veřejně přístupných zdrojů, tzn. výhradně v souvislosti s výběrovým, resp. náborovým řízením a souvisejícími procesy.

Dále prohlašujeme, že s ohledem na účel zpracování nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány formou automatizovaného rozhodování, vč. profilování.

4. Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám, které netvoří koncern s naší společností s výjimkou příp. personálních poradců, kteří mohou participovat na konkrétním výběrovém, resp. náborovém řízení (a v takovémto případě jsou smluvně zavázání zpracovávat osobní údaje, vč. Vašich, v souladu s tímto memorandem a dalšími našimi vnitřními předpisy na ochranu osobních údajů).

5. Osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

Vaše osobní údaje poskytnuté nám či získané námi v rámci výběrového, resp. náborového řízení budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců od jejich získání, nebude-li konkrétní výběrové, resp. náborové řízení trvat déle. K ukončení zpracování tak dojde vždy v souvislosti s koncem konkrétního výběrového, resp. náborového řízení, pokud nebudeme ve zpravování, dle výsledku tohoto řízení, pokračovat dle bodů 3.b. nebo 3.c. Taktéž bude zpracování osobních údajů ukončeno v případě, že odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním, což můžete kdykoli učinit zasláním e-mailové zprávy na svenda@bslegal.cz či zasláním dopisu na adresu naší společnosti uvedenou výše v bodu 1.

V případě zpracování osobních údajů pro účely našeho oprávněného zájmu dle bodu 3.d. výše, budou Vaše osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 3 let od skončení výběrového, resp. náborového řízení, pokud nebude probíhat soudní či jiný spor; v takovém případě zpracováváme osobní údaje až do jeho pravomocného skončení.

7. Upozorňujeme Vás na Vaše právo: 

a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;

b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování či právo vznést námitku proti jejich zpracování;

c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);

e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7,www.uoou.cz.